Man Paralyzed 3 Times Walks Boston Marathon Route
Thomas Smith walked the Boston Marathon route with two canes.

More Videos